مصرف مصالح نمای خشک

برآورد مصالح

اطلاعات شخصی:
مشخصات پروژه:


پوشش نما:   سراميک 60x120


نوع چيدمان: افقي عمودي


سيستم نصب: مشهود ماسا نامشهود کيل کلیپسي


لطفا متراژ پروژه را وارد نماييد: